<xmp> <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13784589\x26blogName\x3d%7C%7C**pantang+larang+dalam+MASYARAKAT+M...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://mencapaiimpian.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://mencapaiimpian.blogspot.com/\x26vt\x3d7274782904875283020', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> </xmp>

Sunday, July 10, 2005

Hidup Oleh: Hapsoro Widi Wibowo

Hidup itu kalah menang
Hidup itu sedih dan gembira
Hidup itu perpisahan dan pertemuanHidup itu kelahiran dan kematian
Hidup itu bagaikan secarik kertas bermateraikan ketidaksempurnaan
Bila engkau merasa dilelahkan oleh ketidakberdayaan, berusahalah untuk ingat bahwa hidup itu hanya titipan.
Bila engkau merasa kosong, ketahuilah bahwa tiada waktu untuk selalu terheyak dalam keterbedayaan
Hanya hidup penuh dengan keikhlasan yang akan membawamu dalam keibaan hati yang menyejukan

kumpulan satu rejuvenating @ 3:27 AM | comment

Sunday, June 26, 2005

PANTANG LARANG DALAM MASYARAKAT MELAYU SEKARANG

-Sekarang,masyarakat melayu tidak behitu aktif dengan mengamalkan pantang larang.Apabila mereka mendapat tahu bahawa pantang larang dicipta semata mata untuk memberi petunjuk dan kadang kala menakutkan,mereka sudah merubah persepsi dan mengaggap bahawa pantang laranmg itu tidak benar.Bukan semua tetapi segelintir sahaja.Ada juga beberapa pantang larang yang telah diubah.

kumpulan satu rejuvenating @ 5:52 AM | comment

MENGAPAKAH PANTANG LARANG DIAMALKAN OLEH MASYARAKAT
DAHULU?MENGAPA PANTANG LARANG DICIPTA?

-Pantang larang diamalkan oleh masyarakat melayu dahulu adalah bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka.Ia juga diamalkan kerana pantang larang adalah seperti harta pusaka nenek moyang mereka dan bagi mereka mereka bertanggungjawab untuk mengamalkannya dan menurunkan tradisi itu kepada anak-anak atau cucu-cucu mereka.Di dalam sebuah pantang lrang mempunyai erti sendiri yang akan memberi manfaat dalam hidup masing-masing.

kumpulan satu rejuvenating @ 5:16 AM | comment

Saturday, June 25, 2005

Tiga contoh pantang-larang

1. Anak dara dilarang berdandan malam dan melihat wajah pada cermin.
Dikhuatiri wajah yang selalu dibelek pada malam hari, tiada seri dipandang orang. jauh dilihat manis, didekati tidak secantik mana. Larangan ini ada rasionalnya, anak dara tidak beralasan berhias malam.


2. Anak dara dilarang tidur di tiang seri rumah atau muka pintu.
Kononnya hal ini menyebabkan penyakit berat menimpa. Ada pula beranggapan pinangan orang tergendala.

3. Kepala ikan dilarang makan trutama bagi kanak-kanak.
Dikhuatiri sukar mengingat pelajaran atau lambat khatam Al-Quran.

kumpulan satu rejuvenating @ 10:43 PM | comment

Friday, June 24, 2005

Contoh-contoh Pantang-Larang
- Tidak boleh bermain sembunyi pada waktu malam
- Tidak boleh sikat rambut pada waktu tengah malam
- Tidak boleh membuka payung di dalam rumah
- Tidak boleh berangan pada waktu maghrib
- Tidak boleh tidur pada waktu maghrib
- Dilarang mempercayai dengan tok bomoh
- Dilarang menyembah berhala
- Dilarang bergantung di telefon pada waktu maghrib
- Dilarang keluar pada waktu malam
- Dilarang membuang air kecil di pokok

kumpulan satu rejuvenating @ 11:47 PM | comment

Definisi Pantang-Larang

Dalam kehidupan masyarakat Melayu ada 1001 jenis pantang-larang. Tidak semua pantang-larang itu dapat diterima akal, namun tetap indah dan berseni, terutama dalam membentuk struktur kehidupan yang sempurna.

Walaupun banyak beranggapan pantang-larang tidak sesuai digunakan terutama menghadapi kehidupan alaf baru, tiada tanda pantang-larang akan dipinggirkan begitu sahaja. Yang pasti, masa beredar, agama Islam menjadi kukuh dan tunjang kehidupan masyarakat Melayu mampu mengubah pantang-larang agar lebih bersesuaian dengan cara hidup masyarakat beragama. Hanya pantang-larang yang berunsur animisme warisan lama, perlahan-lahan terhakis dan ditolak tepi.


kumpulan satu rejuvenating @ 11:18 PM | comment

Get awesome blog templates like this one from BlogSkins.com